preskoči na sadržaj
NATJEČAJ ZA SLOBODNO RADNO MJESTO

IZBOR KANDIDATA - SPREMAČICE

IZBOR KANDIDATA - TZK

REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA - SPREMAČICE

REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA - TZK

POZIV NA TESTIRANJE - TZK

POZIV NA TESTIRANJE - SPREMAČICE

SADRŽAJ I NAČIN VREDNOVANJA KANDIDATA

ODLUKA O NAČINU PROCJENE ODNOSNO TESTIRANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „DOBRIŠA CESARIĆ“ POŽEGA

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2177-11-01-21-02

 

Požega, 01. veljače 2021.        

 

       Na osnovi članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18.,98/19.,64/20.), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole „Dobriša Cesarić“ Požega i članka 5., 6. i 7.   Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega, ravnateljica Osnovne škole  „Dobriša Cesarić“ Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

 1. učitelj/ica TZK-a- jedan izvršitelj/ica, na puno određeno radno vrijeme, do povratka zaposlenika sa obavljanja funkcije, a u   skladu sa  člankom 15.d. stavak 1. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika,  i člankom 90.b. Zakona o lokalnoj i područnoj                 ( regionalnoj ) samoupravi,

 

 1. spremač/ica  – jedan (1) izvršitelj/ica, na puno određeno radno vrijeme, 6 mjeseci.

 

Mjesto rada: OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega, Slavonska 8

 

 UVJETI:

 Za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto pod točkom 1. natječaja: uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidat  mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Posebni uvjeti su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno – obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno – obrazovnog rada prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i prema  članku 23. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj:6/19).

Za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto pod točkom 2. natječaja: uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa, propisane člankom 10. Pravilnika o radu OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega, te članka 7.  podstavak -  administrativno tehnički i pomoćni poslovi- točka 6. Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega.

 

 Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova,             (Narodne novine broj: 82/08.,69/17.) mogu se prijaviti osobe oba spola.

       Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme / ispunjavanje uvjeta iz natječaja
 • potvrda / uvjerenje o nekažnjavanju  u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12.94/13,152/14, 07/17, 68/18,98/19.,64/20.)  ne starije od  6 mjeseci,
 • elektronski zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 •  e- mail adresu  na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu testiranja odnosno procjene ( ukoliko je kandidat posjeduje)

Traženi prilozi odnosno isprave  dostavljaju se u neovjerenoj preslici, natječajna dokumentacija se ne vraća.  

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge  odnosno isprave  dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika  sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ( Narodne novine broj. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju  u inozemstvu , dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta  o priznavanju potpune istovjetnosti  u skladu sa Zakonom o priznavanju istovjetnosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96,21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnim kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 45/11)   te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Rok za podnošenje prijave je  8 dana od dana objavljivanja, a natječaj je objavljen 01. veljače 2021.    godine.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i potpisanu  prijavu  te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu i potpisanu  prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju  kandidata za zapošljavanje.

 Obavijest o datumu i vremenu  procjene odnosno vrednovanju kandidata, kao i sadržaj i način vrednovanja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za vrednovanje  biti će objavljene na web stranici škole: www.os-dcesaric-pozega.skole.hr, najmanje tri (3) dana prije dana određenog  za  procjenu odnosno vrednovanje kandidata.

Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju.

Kandidat/ kandidatkinja prijavom na natječaj  daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama  za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  u zatvorenoj omotnici dostavite na adresu:

OŠ «Dobriša Cesarić», Slavonska 8, 34 000 Požega s naznakom „ZA NATJEČAJ“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati .

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice škole www.os-dcesaric-pozega.skole.hr, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana sklapanja ugovora o radu sa odabranim/om kadidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati / kinje koje se pozivaju na pravo prednosti  prema posebnom propisu,  svi će kandidati biti obaviješteni  i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

                                                                              Ravnateljica škole:            

                                                                          ____________________

                                                                             Zvjezdana Krip, prof.

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA: 112-01/20-01/03

URBROJ: 2177-11-01-20-02

 

Požega, 23. PROSINCA  2020.       

 

       Na osnovi članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18.,98/19.,64/20.) , članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole „Dobriša Cesarić“ Požega i članka 5.,6. i 7.   Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega, ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

 1. učitelj/ica TZK-a- jedan izvršitelj/ica, na puno neodređeno radno vrijeme

 

Mjesto rada: OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega, Slavonska 8,

 UVJETI: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa , sukladno općim propisima o radu,kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Posebni uvjeti su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno – obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno – obrazovnog rada prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i prema  članku 23. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( Narodne novine broj:6/19).

 Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova,( Narodne novine broj: 82/08.,69/17.) mogu se prijaviti osobe oba spola.

       Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme / ispunjavanje uvjeta iz natječaja
 • potvrda / uvjerenje o nekažnjavanju  u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12.94/13,152/14, 07/17, 68/18,98/19.,64/20.)  ne starije od  6 mjeseci,
 • elektronski zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 •  e- mail adresu  na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu testiranja odnosno procjene

Traženi prilozi odnosno isprave  dostavljaju se u neovjerenoj preslici, natječajna dokumentacija se ne vraća.  

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge  odnosno isprave  dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika  sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ( Narodne novine broj. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju  u inozemstvu , dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta  o priznavanju potpune istovjetnosti  u skladu sa Zakonom o priznavanju istovjetnosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96,21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnim kvalifikacija ( NN 158/03,198/03,45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja, a natječaj je objavljen 23. prosinca  2020.   godine.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju  kandidata za zapošljavanje.

 Obavijest o datumu i vremenu  procjene odnosno vrednovanju kandidata , kao i sadržaj i način vrednovanja , te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za vrednovanje  biti će objavljene na web stranici škole: www.os-dcesaric-pozega.skole.hr, najmanje tri (3) dana prije dana određenog  za  procjenu odnosno vrednovanje kandidata.

Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju.

Kandidat/ kandidatkinja prijavom na natječaj  daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama  za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  u zatvorenoj omotnici dostavite na adresu:

OŠ «Dobriša Cesarić», Slavonska 8, 34 000 Požega s naznakom „ZA NATJEČAJ“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati .

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice škole www. os-dcesaric-pozega.skole.hr , najkasnije u roku od osam (8) dana od dana sklapanja ugovora o radu sa odabranim/om kadidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati / kinje koje se pozivaju na pravo prednosti  prema posebnom propisu,  svi će kandidati biti obaviješteni  i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

                                                                                   Ravnateljica škole:            

                                                                               ____________________

                                                                                Zvjezdana Krip, prof.

 

POZIV NA TESTIRANJE

SADRŽAJ I NAČIN VREDNOVANJA KANDIDATA

ODLUKA O NAČINU PROCJENE ODNOSNO TESTIRANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA

IZBOR KANDIDATA TZK

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/20-01/02

URBRO:2177-11-01-20-03

Požega, 20. listopada 2020.       

       Na osnovi članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18.,98/19.,64/20.) , članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole „Dobriša Cesarić“ Požega i članka 5.,6. i 7.   Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega, ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. učitelji/ica engleskog jezika   – jedan(1) izvršitelja/ica, na puno  neodređeno  radno vrijeme, 
 2. učitelj/ca matematike i informatike – jedan (1) izvršitelj/ica, na puno određeno radno vrijeme do povratka radnice na rad sa roditeljskog dopusta,
 3. učitelj/ca informatike – jedan (1) izvršitelj/ica, na puno neodređeno radno vrijeme,
 4. učitelj/ica TZK-a- jedan izvršitelj/ica, na puno određeno radno vrijeme do povratka radnika   sa bolovanja,
 5. školski knjižničar/ka- jedan izvršitelji/ica, na puno određeno radno vrijeme do povratka radnice sa roditeljskog dopusta.

 

Mjesto rada: OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega, Slavonska 8,

 UVJETI: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa , sukladno općim propisima o radu,kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Posebni uvjeti su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno – obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno – obrazovnog rada prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i prema članku 6. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  ( Narodne novine broj:6/19) za kandidate  koji se prijavljuju za radno mjesto pod točkom 1. natječaja, te članka 15 . Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( Narodne novine broj:6/19), za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto pod točkom 2. natječaja, članka 17. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( Narodne novine broj:6/19),za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto pod točkom 3. natječaja, članka 23. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( Narodne novine broj:6/19),za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto pod točkom 4. natječaja, , članka 29. točka f) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( Narodne novine broj:6/19),za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto pod točkom 5. natječaja,

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova,( Narodne novine broj: 82/08.,69/17.) mogu se prijaviti osobe oba spola.

       Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme / ispunjavanje uvjeta iz natječaja
 • potvrda / uvjerenje o nekažnjavanju  u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12.94/13,152/14, 07/17, 68/18,98/19.,64/20.)  ne starije od  6 mjeseci,
 • elektronski zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 •  e- mail adresu  na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu testiranja odnosno procjene

Traženi prilozi odnosno isprave  dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan /na je sve navedene priloge  odnosno isprave  dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika  sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ( Narodne novine broj. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju  u inozemstvu , dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta  o priznavanju potpune istovjetnosti  u skladu sa Zakonom o priznavanju istovjetnosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96,21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnim kvalifikacija ( NN 158/03,198/03,45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja, a natječaj je objavljen 20. listopada 2020.   godine.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju  kandidata za zapošljavanje.

 Obavijest o datumu i vremenu  procjene odnosno vrednovanju kandidata , kao i sadržaj i način vrednovanja , te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za vrednovanje  biti će objavljene na web stranici škole: www.os-dcesaric-pozega.skole.hr, najmanje tri (3) dana prije dana određenog  za  procjenu odnosno vrednovanje kandidata.

Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju.

Kandidat/ kandidatkinja prijavom na natječaj  daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama  za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  u zatvorenoj omotnici dostavite na adresu:

OŠ «Dobriša Cesarić», Slavonska 8, 34 000 Požega s naznakom „ZA NATJEČAJ“ i brojem radnog mjesta.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati .

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice škole www.os-dcesaric-pozega.skole.hr , najkasnije u roku od osam (8) dana od dana sklapanja ugovora o radu sa odabranim/om kadidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati / kinje koje se pozivaju na pravo prednosti  prema posebnom propisu,  svi će kandidati biti obaviješteni  i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

                                                                                 Ravnateljica škole:            

                                                                                     ____________________

                                                                                       Zvjezdana Krip, prof.

 

POZIV NA TESTIRANJE

SADRŽAJ I NAČIN VREDNOVANJA KANDIDATA

ODLUKA O NAČINU PROCJENE ODNOSNO TESTIRANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA

IZBOR KANDIDATA ENGLESKI JEZIK

IZBOR KANDIDATA MATEMATIKA I INFORMATIKA

IZBOR KANDIDATA INFORMATIKA

IZBOR KANDIDATA ŠKOLSKI KNJIŽNIČAR

IZBOR KANDIDATA TZK

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

26. svibnja 2020.

ODLUKU O NEIZBORU KANDIDATA ZA POPUNU RADNOG MJESTA SPREMAČICE U MATIČNOJ ŠKOLI

_______________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ :217 7-11-01-20-05
Požega, 25. ožujka 2020.

OBAVIJEST
ZAHNALJUJEMO SVIM KANDIDATIMA KOJI SU POSLALI SVOJE
PRIJAVE NA NATJEČAJ OBJAVLJEN 12. OŽUJKA 2020. GODINE ZA
RADNO MJESTO ŠKOLSKE SPREMAČICE.

NATJEČAJ JE ZATVOREN DANA 20. OŽUJKA 2O2O. GODINE. SVE PRIJAVE PRISTIGLE
PRAVOVREMENO NA NATJEČAJ SU ZAPRIMLJENE U ŠKOLI I ČUVAJU SE U TAJNIŠTVU ŠKOLE.

VIŠE....

_______________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/20-01/01

URBRO:2177-11-01-20-04

Požega, 12. ožujka 2020. 

       

       Na osnovi članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18., 98/18) , članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole „Dobriša Cesarić“ Požega i članka 5.,6. i 7.   Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega, ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. spremač/ica  – jedan (1) izvršitelj/ica, na puno određeno radno vrijeme, do povratka zaposlenice, probni rad u trajanju jedan (1) mjesec
 2.  Mjesto rada: OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega, Slavonska 8,  (sjedište poslodavca, a po potrebi i izvan sjedišta poslodavca PŠ Nova Lipa)
 3. Više...

 

_________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/19-01/02

URBRO:2177-11-01-19-01

Požega, 15. listopada 2019.       

       Na osnovi članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18.) , članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole „Dobriša Cesarić“ Požega i članka 5.,6. i 7.   Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega, ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. učitelji/ica engleskog jezika   – jedan(1) izvršitelja/ica, na nepuno određeno  radno vrijeme,  20 sati ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnice sa korištenja roditeljskog dopusta
 2. učitelj/ca kemije i biologije – jedan (1) izvršitelj/ica, na puno određeno radno vrijeme do povratka radnice na rad sa obavljanja ravnateljskih poslova
 3. učitelj/ica razredne nastave- jedan izvršitelj/ica, na puno određeno radno vrijeme do povratka radnice  sa bolovanja
 4. Više.
 5. SADRŽAJ I NAČIN VREDNOVANJA 2019.
 6. ODLUKA o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 7. POZIV NA TESTIRANJE

 8. REZULTATI NATJEČAJA

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA:

1. Izbor kandidata Maja Burić

2. Izbor kandidata Maja Franić

3. Izbor kandidata Tatjana Stanković

 

 

Mjesto rada: OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega, Slavonska 8, za točku 1.i 2. natječaja i OŠ „Dobriša Cesarić“ PŠ Nova Lipa,  za točku 3. natječaja.

____________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

Klasa: 112-07/19-01/01

Urbroj:2177-11-01-19-01

Požega, 07. veljače 2019.     

Temeljem članka 59. Zakona o radu ( Narodne novine .93/14,127/17) , članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja  ( Narodne novine br. 57/12.,120/12, 16/17) u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje  za rad bez zasnivanja radnog odnosa“putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  Osnovna škola  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

JAVNI POZIV  ZA PRIJAM OSOBE NA  STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

BEZ ZASNIVANJA  RADNOG ODNOSA

 

1. RADNO MJESTO : UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA   - JEDAN (1) izvršitelj/ica  na određeno puno radno vrijeme najdulje do 12 mjeseci

2. Više...

______________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/18-01/03

URBRO:2177-11-01-18-01

Požega, 17. rujna  2018.      

       Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14, 07/17, 68/18/) ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

NATJEČAJ

ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

 1. učitelji/ica engleskog jezika   – jedan(1) izvršitelja/ice na puno određeno  radno vrijeme ( do povratka zaposlenice sa  rodiljnog/ roditeljskog dopusta)
 2. Više...

_____________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/18-01/02

URBRO:2177-11-01-18-01

Požega, 07. kolovoza 2018.      

       Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14, 07/17) ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

NATJEČAJ

ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

 1. učitelji/ica engleskog jezika   – jedan(1) izvršitelja/ice na puno određeno  radno vrijeme, za rad u matičnoj školi
 2. Više...

 

________________________________________________________________________________

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/18-01/01

URBROJ:2177-11-01-18-01

Požega, 9. siječnja 2018.          

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14, 07/17) ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ   ZA SLOBODNA  RADNA MJESTA

   

1. učitelja/ice engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme za rad u matičnoj i područnoj školi 

2. Više...

_______________________________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-07/17-01/04

URBROJ:2177-11-01-17-01

Požega,5. prosinca  2017.          

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA- jedan/na (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme - za stručno osposobljavanje u matičnoj školi

2. VIŠE...

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/17-01/06

URBROJ:2177-11-01-17-01

Požega, 25. listopada 2017.           

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14, 07/17) ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ   ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

 

1. Učitelji/ica u produženom boravku – dva (2) izvršitelja/ice na puno neodređeno radno vrijeme, za rad u matičnoj školi

2. Više...

3. REZULTAT NATJEČAJA

________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/17-01/05

URBROJ:2177-11-01-17-01

Požega, 11. rujna 2017.           

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14, 07/17) ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ   ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

 

1. Učitelji/ica u produženom boravku – jedan (1) izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme do 30. lipnja 2018. , za rad u matičnoj školi

2. Više...

___________________________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-07/17-01/04

URBROJ:2177-11-01-17-01

Požega,7. rujna  2017.          

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE -(1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme - za stručno osposobljavanje u matičnoj školi

2. VIŠE...

 

 

_________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/17-01/04

URBROJ:2177-11-01-17-01

Požega, 21. kolovoza 2017.           

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14, 07/17) ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ   ZA SLOBODNA  RADNA MJESTA

   

1. učitelja/ice engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme za rad u matičnoj i područnoj školi do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta

2. učitelji/ica u produženom boravku – jedan (1) izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme do 30. lipnja 2018. , za rad u matičnoj školi

3. stručni suradnik/ica defektolog/socijalni pedagog  - jedan (1) izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme , do povratka zaposlenice sa roditeljskog dopusta, za rad u matičnoj i područnoj školi

4. domar/ica- ložač /ica – jedan (1) izvršitelj/ica na puno neodređeno radno vrijeme , za rad u matičnoj i područnoj školi 

5. VIŠE....

 

_____________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:003-06/17-01/05

URBROJ:2177-11-01-08-04

Požega,22. OŽUJKA 2017.

 

ODLUKA O IZBORU RAVNATELJICE OŠ "DOBRIŠA CESARIĆ", POŽEGA

______________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/17-01/03

URBROJ:2177-11-08-17-01

Požega,27. veljače  2017. 

NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE  RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

 

VIŠE...

 

 

_________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-07/17-01/03

URBROJ:2177-11-01-17-01

Požega,14. veljače  2017.          

NATJEČAJ ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

1. učitelj/ica fizike - (1) izvrštelj/ica na nepuno neodređeno radno vrijeme za rad u matičnoj školi

2. Više...

________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-07/17-01/01

URBROJ:2177-11-01-17-01

Požega,31. siječnja  2017.          

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE -(1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme 

2. VIŠE...

________________________________________________________________________________________________-

ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA SLOBODNO RADNO MJESTO

______________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/16-01/02

URBROJ:2177-11-01-16-01

Požega,17. listopada  2016.          

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14) ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

NATJEČAJ

ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

1.učitelj povijesti  -  (1) izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme 

2. učitelj engleskog jezika - (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi

3. učitelj u produženom boravku - (2) izvršitelja na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi

4. učitelj fizike - (1)  izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi

5. VIŠE...

___________________________________________________________________________________________________________

OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega, Slavonska 8 , 34 000 Požega, raspisuje

                                                NATJEČAJ
                             za popunjavanje radnog mjesta


- pomoćnik/pomoćnica u nastavi 
1 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme,  do kraja nastavne 2016./2017. godine

- VIŠE...
 

____________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/16-01/01

URBROJ:2177-11-01-16-01

Požega, 29. veljače 2016.          

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14) ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

NATJEČAJ

ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

1.učitelj povijesti  -  (1) izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme ( 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena) za rad u matičnoj  školi

2. VIŠE..... 

______________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/15-01/04

URBROJ:2177-11-01-15-01

Požega, 26. listopada 2015.         

 

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14) ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

NATJEČAJ

ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

1. učitelj povijesti  -  (1) izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme ( 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena) za rad u matičnoj  školi  

2. školski knjižničar – (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme ( do povratka zaposlenice sa roditeljskog dopusta) za rad u matičnoj školi 

3. VIŠE...

 

_____________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/15-01/02

URBROJ:2177-11-01-15-01

Požega, 26. kolovoza 2015.      

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

NATJEČAJ

ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

 

1.      učitelja razredne nastave  za rad u produženom boravku , jedan (1) izvršitelj na određeno puno  radno vrijeme, za  rad u matičnoj školi

2.       VIŠE...

  

 

_________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/15-01/02

URBROJ:2177-11-01-15-01

Požega, 24. TRAVNJA 2015.         

 

Na osnovi članka    107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14) ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

NATJEČAJ

ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

1. Stručni suradnik defektolog , edukacijsko- rehabilitacijskog profila, na puno određeno radno vrijeme (do povratka zaposlenice  s rodiljnog/roditeljskog dopusta) za rad u matičnoj  školi.

2. Više....

___________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/14-01/05

URBROJ:2177-11-01-14-01

Požega, 16. veljače  2015.      

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13.),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

1. učitelj povijesti- jedan (1) izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, za rad u matičnoj školi (15 sati)

2. VIŠE....

 

____________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/14-01/05

URBROJ:2177-11-01-14-01

29. siječnja 2015.

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD 

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

 1. stručnog suradnika/pedagoga izvršitelja na određeno puno radno vrijeme - za stručno osposobljavanje u matičnoj školi
 2. VIŠE...

___________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/14-01/05

URBROJ:2177-11-01-14-01

Požega, 11. studenog  2014.      

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13.),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

 

1.      učitelj kemije, biologije i prirode - jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme , za rad u matičnoj  školi 

2.      više...

 

________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

KLASA:112-01/14-01/03

URBROJ:2177-11-01-14-01

Požega, 15. listopada  2014.      

 

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

NATJEČAJ

ZA SLOBODNA  RADNA MJESTA

 

1.      učitelj informatike - jedan (1) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme , za rad u matičnoj  školi

2.      učitelj povijesti – jedan (1) izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (15 sati ukupnog radnog vremena tjedno), za rad u matičnoj školi

 

3.      učitelja razredne nastave za rad u produženom boravku – jedan (1) izvršitelj na puno određeno radno vrijeme, za rad u matičnoj školi

4.       VIŠE...

_____________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

 

 

Požega, 28. kolovoza 2014.        

 

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA za popunu radnog mjesta učitelja

razredne nastave u produženom boravku na određeno i puno radno vrijeme

 

VIŠE....

__________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

 

Požega, 25. kolovoza 2014.        

 

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

 

NATJEČAJ

ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

 

 

1.      učitelja razredne nastave  za rad u produženom boravku , jedan (1) izvršitelj na određeno puno  radno vrijeme, za  rad u matičnoj školi

 

 

UVJETI:

UTVRĐENI  ČLANKOM 105. ZAKONA O ODGOJU  I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI , ZAKONOM  O RADU TE  PRAVILNIKOM O STRUČNOJ SPREMI  I PEDAGOŠKO PSIHOLOŠKOM OBRAZOVANJU UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

 

       Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 

-          životopis

-          rodni list

-          dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

-          potvrda / uvjerenje o nekažnjavanju  u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12.94/13)  ne starije od 6 mjeseci

Traženi dokumenti uz prijavu na natječaj mogu biti u preslici.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  u zatvorenoj omotnici dostavite na adresu:

OŠ «Dobriša Cesarić», Slavonska 8, 34 000 Požega s naznakom „ZA NATJEČAJ“

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati .

 

 

                                                                                                          Ravnateljica škole:            

                                                                                             ____________________

                                                                                                 Zvjezdana Krip

 

 

 

____________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

Klasa: 112-07/14-01/03

Urbroj:2177-11-01-14-01

Požega, 26. kolovoza 2014.  

     

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja ( Narodne novine br. 57/12.,120/12), i  članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br :87/08. ,86/09., 92/10.,  105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA  RADNOG ODNOSA

 

1.      učitelj razredne nastave , tri  (3) izvršitelja na određeno puno radno vrijeme – za stručno osposobljavanje u matičnoj školi    

2.      učitelj hrvatskog jezika, jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme- za stručno osposobljavanje u matičnoj školi

3.      učitelj matematike, jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme- za stručno osposobljavanje u matičnoj školi

4.      učitelja geografije, jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme- za stručno osposobljavanje u matičnoj školi

UVJETI:

UTVRĐENI  ČLANKOM 105. ZAKONA O ODGOJU  I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI , ZAKONOM  O RADU TE  PRAVILNIKOM O STRUČNOJ SPREMI  I PEDAGOŠKO PSIHOLOŠKOM OBRAZOVANJU UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

 

       Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-          životopis

-          rodni list

-          dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme

-          potvrda / uvjerenje o nekažnjavanju  u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12.94/13)  ne starije od 6 mjeseci

-          elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Traženi dokumenti mogu se podnijeti i  u preslici..

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja, a natječaj je oglašen 26. kolovoza  2014.   godine.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  u zatvorenoj omotnici dostavite na adresu:

OŠ «Dobriša Cesarić», Slavonska 8, 34 000 Požega s naznakom „ZA NATJEČAJ STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE““

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati .

 

                                                                                                          Ravnateljica škole:            

                                                                                             ____________________

                                                                                                 Zvjezdana Krip 

_________________________________________________________________________

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „DOBRIŠA CESARIĆ“

POŽEGA

NATJEČAJ – POMAGAČ/ ICA  U NASTAVI  MLADI ZA MLADE- POMAGAĆI U NASTAVI

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br: 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,94/13) i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, te prijave  potrebe na Hrvatski  zavod za zapošljavanje Osnovna škola „Dobriša Cesarić“ Požega , raspisuje

 

 

    NATJEČAJ  za pomagača/icu u nastavi

 • 1  izvršitelja na određeno puno radno vrijeme ( do kraja nastave 2013./2014.)
 • VIŠE...

 

________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

Požega, 21.  siječnja 2014.       

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA  RADNOG ODNOSA

 

 • učitelj tjelesne i zdravstvene kulture - jedan (1) na određeno puno radno vrijeme - za stručno osposobljavanje u matičnoj školi
 • VIŠE....

 

____________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

 

Požega, 21. siječnja  2014.       

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ  ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

 

 • učitelj kemije i biologija jedan   (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje – za rad u matičnoj  školi
 • VIŠE....

 

___________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

Požega, 09.  siječnja 2014.       

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA  RADNOG ODNOSA

 

 1. učitelj razredne nastave, jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – za rad u matičnoj  školi
 2. VIŠE..

______________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

 

Požega, 16. prosinca  2013.       

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ  ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

 

1.   školskog knjižničara,  jedan (1) izvršitelj na neodređeno puno  radno vrijeme, za  rad u matičnoj školi

2.    VIŠE....

_____________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

Požega, 16. prosinca 2013.    

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD  

BEZ ZASNIVANJA  RADNOG ODNOSA

 

 

1.    učitelj razredne nastave, jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – za rad u matičnoj  školi 

2.     VIŠE....

_______________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

Požega, 28. listopada 2013.       

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

NATJEČAJ ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

 

1.      učitelja povijesti , jedan (1) izvršitelj na određeno nepuno  (8 sati nastave)  radno vrijeme, za  rad u matičnoj školi

2.      učitelja zemljopisa , jedan (1) izvršitelj na neodređeno nepuno ( 10  sati nastave) radno vrijeme , za rad u matičnoj školi

3.      VIŠE...

_____________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

Požega, 22. listopada 2013.       

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ  ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

 

1.      učitelja povijesti , jedan (1) izvršitelj na određeno nepuno  (8 sati nastave)  radno vrijeme, za  rad u matičnoj školi

2.       VIŠE...

_____________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

Požega, 30. rujna 2013.      

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

 

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA  RADNOG ODNOSA

 

 

 •  vjeroučitelj,  jedan   (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – za rad u matičnoj  školi 
 •    VIŠE...

_______________________________________________________________

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „DOBRIŠA CESARIĆ“

POŽEGA

 

NATJEČAJ – POMAGAČ/ ICA  U NASTAVI  MLADI ZA MLADE- POMAGAĆI U NASTAVI

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br: 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,94/13) i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, te prijave  potrebe na Hrvatski  zavod za zapošljavanje Osnovna škola „Dobriša Cesarić“ Požega , raspisuje

 

 

    NATJEČAJ  za pomagača/icu u nastavi

 • 5 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme ( do kraja nastave 2013./2014.
 • VIŠE...
 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

 

Požega, 03. rujna 2013.      

 

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA  RADNOG ODNOSA

 

1.      diplomiranog učitelja razredne nastave , dva  (2) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – 12  mjeseci , za rad u matičnoj  školi

2.      profesor  hrvatskog jezika i povijesti , jedan izvršitelj na određeno , puno radno vrijeme – 12 mjeseci , za rad u matičnoj školi

3.      VIŠE....

 

 
 
_________________________________________________________________________________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
 
POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA
 
OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA
 
Požega, 27. kolovoza 2013.
 
Na osnovi članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13), ravnateljica Osnovne škole «Dobriša
Cesarić» Požega, raspisuje
 
NATJEČAJ
ZA SLOBODNO RADNO MJESTO
 
 • 1. stručni suradnik – školski knjižničar , jedan (1) izvršitelj na određeno puno radnovrijeme , za rad u matičnoj školi
 • VIŠE
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

Požega, 21. kolovoza   2013.       

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12, 94/13),  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ  ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

 

 1. učitelja razredne nastave za rad  u produženom boravku , jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme , za rad u matičnoj  školi
 2. VIŠE

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „DOBRIŠA CESARIĆ“

 P O Ž E G A

 

KLASA:112-01/13-01/01

URBROJ:2177-11-01-13-01

 

Požega, 09. travnja 2013.

 

         Na temelju članka 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br: 87/08,86/09,92/10,90/11,5/12,16/12,86/12)  te članka 76. Statuta  OŠ „Dobriša Cesarić“ Požega, ravnateljica škole ,dana 09. travnja 2013., do n o s i

 

O D L U K U

o poništenju natječaja za popunu radnog mjesta učitelja razredne nastave  u produženom boravku

na neodređeno  i puno radno vrijeme

 

VIŠE

_____________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

 

Požega, 26. ožujka  2013.       

 

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12. )   i članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ,  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

 

NATJEČAJ ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

 • 26. ožujka 2013.
 • učitelja razredne nastave za rad  u produženom boravku , jedan (1) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme , za rad u matičnoj  školi
 • Rok prijave 8 dana od objave natječaja.
 • VIŠE

_____________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA

Požega, 29. siječnja 2013.       

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10, 90/11, 16/12.,86/12. i 126/12)   ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje

NATJEČAJ  ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO

 • 29. siječnja 2013.
 • učitelja matematike , jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme , do povratka zaposlenice sa bolovanja , za rad u matičnoj  školi
 • Rok prijave 8 dana od objave natječaja.
 • VIŠE
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________
 
REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA
 
Na osnovi članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10) ) i članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  90/11, 86/12)  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje
 
NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
 
 
 • 9. studenog 2011.
 • UČITELJ RAZREDNE NASTAVE m/ž - 1 izvršitelja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, pripravnik, puno radno vrijeme na 12 mjeseci.
 • U prijavi za natječaj priložiti: zamolbu, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju.
 • Rok prijave 8 dana od objave natječaja.
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 • 23. listopada 2012.
 • UČITELJ RAZREDNE NASTAVE m/ž - 1 izvršitelj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, pripravnik, puno radno vrijeme na 12 mjeseci
 • UČITELJ POVIJESTI m/ž - 1 izvršitelj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, pripravnik, puno radno vrijeme na 12 mjeseci
 • U prijavi za natječaj priložiti: zamolbu, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju.
 • Rok prijave 8 dana od objave natječaja.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 • 10. listopada 2012.
 • UČITELJ RAZREDNE NASTAVE m/ž - 2 izvršitelja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, pripravnik, puno radno vrijeme na 12 mjeseci.
 • U prijavi za natječaj priložiti: zamolbu, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju.
 • Rok prijave 8 dana od objave natječaja.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA
 
Na osnovi članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br:87/08.,86/09.,92/10., 105/10) ) i članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  90/11)  ravnateljica Osnovne škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje
 
 
NATJEČAJ
ZA SLOBODNO  RADNO MJESTO
 • 11. listopada 2012.
 • Popis kandidata za provjeru radnih i stručnih sposobnosti (voditelj računovodstva):

                  1. Abramović Iva

                  2. Babić Marinko

                  3. Bertović Danijela

                  4. Bojčić Gordana

                  5. Kalafatić Ivanka

                  6. Kljajić Đurđica

                  7. Markota Ivanka

                  8. Rajić Dalibor

 • Testiranje kandidata obavit će se u prostorijama Osnovne škole "Dobriša Cesarić" 15. listopada 2012. u 8.00 sati.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 • 2. listopada   2012.
 • voditelja računovodstva, jedan (1) izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme bolovanja osnosno porodiljnog dopusta
 • VIŠE
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
       PONIŠTENJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO VODITELJA RAČUNOVODSTVA
 
          Više
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 • 21. rujna 2012.
 •  1 učitelja engleskog jezika i njemačkog jezika, jedan (1) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj  školi
 • 1 voditelja računovodstva, jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme - zamjena za bolovanje,

Uvjet: diplomirani ekonomist s minimalno 5 godina radnog iskustva

 

VIŠE

 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 • 4. rujna 2012.

 

 • 1 učitelja matematike, jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj  školi, do povratka zaposlenice sa bolovanja
 • 1 učitelja engleskog jezika, , jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj  školi, do povratka zaposlenice sa bolovanja
 •  1 učitelja engleskog jezika i njemačkog jezika, , jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj  školi, do dobivanja suglasnosti

 

           VIŠE

____________________________________________________________________________________________________________________________
 • 10. studenog 2011.
 • školskog knjižničara  , jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme,  za rad u matičnoj  školi , do povratka zaposlenice sa bolovanja
 • NATJEČAJ ZAVRŠEN

           VIŠE...

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 18. listopada 2011.
 • učitelja prirode , jedan (1) izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 8 sati nastave) , za rad u matičnoj  školi
 • NATJEČAJ ZAVRŠEN
          
         VIŠE...
 
 
 

 

TELEFONSKI IMENIK ŠKOLE

 

        

 

RAVNATELJICA - 034/271-716

TAJNIŠTVO - 034/314-177

RAČUNOVODSTVO - 034/314-178  

BLAGAJNA - 034/251-547

PSIHOLOG - 034/314-175

DEFEKTOLOG - 034/314-176

PEDAGOG - 034/272-357

ZBORNICA - 034/314-174

KNJIŽNICA - 034/221-669

KUHINJA - 034/271-484

TELEFAX - 034/273-655

PŠ NOVA LIPA - 034/238-255

 

 

 


TRAŽILICAe-Dnevnik


E-UPISI

UPISI 2020./2021.

OGLASNA PLOČA

OGLASNA PLOČA

    


BUS BUS

   RASPORED PRIJEVOZA

Priloženi dokumenti:
Raspored prijevoza.docx


ŠKOLSKA KUHINJA

   

               

           

        JELOVNICI


LEKTIRA


Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Anketa
Bavite li se sportom?

Korisni linkovi
Znanost
 • AZOO
 • MZOŠ
 • NCVVO
 • Wikipedia
 • ENCIKLOPEDIJA
 • e - KNJIŽNICA
 • LEKTIRA

BRZO TRAŽENJE...
 • HRABRI TELEFON
 • Google

Dnevni tisak

preskoči na navigaciju